Contact by mail

NetNordic Miljöpolicy

Denna miljöpolicy gäller för NetNordic Sweden. Vi vill vara med och skapa en hållbar framtid.

NetNordic erbjuder molnbaserade tjänster och XaaS-lösningar. Vi hjälper också våra kunder med utrymmes- och energieffektiva datacenterlösningar. Våra lösningar hjälper våra kunder att minska deras klimatavtryck.

NetNordic försöker även se till att vår egen verksamhet är miljövänlig och energieffektiv. Men vi inser också att vår verksamhet kan påverka miljön.

Syftet med denna miljöpolicy är därför att minimera en sådan klimatpåverkan och öka miljömedvetenheten.

Målsättning:
NetNordic ska fortsätta förebygga och minimera miljöpåverkan från vår verksamhet genom ett systematiskt miljöarbete och strävar efter att genomföra kontinuerliga förbättringar.

NetNordics miljöpolicy och hållbarhetsengagemang.

Syfte

NetNordic ska följa gällande miljölagstiftning, regler, krav och normer och ständigt sträva efter att förbättra vårt miljöarbete. Vår ambition med denna miljöpolicy är att uppfattas som aktiva och trovärdiga i vårt miljöarbete.

 • Internt: för fortsatt fokus på miljö- och hälsoanpassning av verksamheten.
 • Externt: för att minska vårt klimatavtryck i produktion och leverans av våra produkter och tjänster.

Hur?

Ett systematiskt miljöarbete i NetNordic innebär att:

 • VD formulerar årligen konkreta mål för miljöarbetet.
 • Ständiga förbättringar ska vara en ledstjärna för att successivt utöka vårt miljöarbete.
 • Anställda ska ges möjlighet till fortbildning och information om miljölagstiftning.
 • Gällande lagstiftning och andra regler och förordningar utgör en miniminivå i NetNordics miljöarbete.
 • Årliga utvärderingar och revideringar görs av NetNordics miljöarbete baserat på utökade och nyformulerade mål.

Grundläggande principer:

Vi strävar efter att förbättra lönsamheten och effektivisera vår verksamhet ur miljösynpunkt.

 • Vi följer den så kallade ersättningsprincipen, vilket innebär att vi kontinuerligt byter ut äldre, sämre fungerande teknik till nyare mer miljövänlig teknik och utrustning.
 • Vårt miljöarbete följer den så kallade försiktighetsprincipen som innebär att vi undviker riskfylld produktion och företag för att istället hitta säkrare metoder och arbetssätt.

Öka miljömedvetenheten

Alla anställda med externa kontakter, till exempel affärspartners, leverantörer och kunder, förbinder sig att samarbeta med dem för att öka deras miljömedvetenhet och stödja dem för att minska deras miljöpåverkan i deras användning av våra tjänster och produkter.


Miljöaspekter & Miljöpolicy

NetNordics miljöaspekter inkluderar följande grundläggande åtaganden och initiativ:

 • Energi: Vi strävar efter en så låg energiförbrukning som möjligt. Från de små sakerna som att släcka lampor, datorer och bildskärmar när de inte används till större saker som att använda datacenter med de högsta ekocertifieringarna. Vi ser också till att använda ”grön energi” (vatten, vind och sol).
 • Återvinning: Vi återvinner allt som kan återvinnas, till exempel papper, kartong, batterier, elskrot etc.
 • Inköp: Vi ställer rimliga och relevanta miljökrav på våra leverantörer och tar miljöhänsyn vid större investeringar, till exempel inköp av arbets- eller kontorsutrustning.
 • Transport: Alla anställda prioriterar att använda kommunikation med liten miljöpåverkan, till exempel kollektivtrafik till och från jobbet, e-post och videokonferenser istället för egen bil, vanlig post och fysiska möten.
 • Kontorsmaterial: Vi undviker så långt som möjligt engångsartiklar och väljer miljögodkända kontorsmaterial och andra förbrukningsvaror.

  Vi skriver bara ut dokument när det behövs och vi använder dubbelsidiga utskrifter när det är möjligt.

SMART Miljöarbete

Varje mål för vårt miljöarbete bör vara SMART, vilket betyder Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Detta innebär konkreta och specifika formuleringar och mål som kan följas upp och utvärderas. Målen revideras årligen och åtgärderna följs upp kvartalsvis.

 • Vi har även miljöcertifikat ISO14001.