CYBERSÄKERHET:

Helhetsgreppet förutsätter rätt anpassade teknologier, processer och en av verksamheten understödd cyberkultur

En cyberbreach är resultatet av bristande helhetsgrepp, både i förebyggande skydd och hantering av incidenter.

Skydda er verksamhet med NetNordics
erkända expertis inom cybersäkerhet

Förtroendet från myndigheter till nationella och globala verksamheter är vår styrka – er säkerhet är vår högsta prioritet


Förebygg och reagera:

Bekräftad metodik mot kontinuerliga cyberhot

NetNordic har utvecklat en illustration som representerar vår konceptarkitektur för cyberskydd, baserad på den beprövade metoden ”Defense-in-Depth”

Denna illustration visar inte bara var vi placerar våra tekniska förebyggande skydd, utan även hur vi identifierar och agerar mot attacker, vår förmåga att återställa data och system vid behov, samt vikten av utbildning och medvetenhetshöjande åtgärder inom området cybersäkerhet. Verktyget ger en överskådlig bild av vår omfattande strategi för helhetsgreppet att skydda din verksamhet mot cyberhot.


Q&A

Frågor och svar för dig som är CISO, IT-chef eller liknande roll:

Vad erbjuder ni?

NetNordic erbjuder såväl helhetslösningar som olika spetsleveranser inom Cybersäkerhet. Leveranserna kan bestå av produkter med tillhörande expertsupport, managerade säkerhetstjänster eller konsultinsatser. NetNordic är en av få nordiska aktörer som erbjuder såväl strategisk cybersäkerhetsrådgivning som djup teknologi/produktkonsulting.

Vilka är de största cybersäkerhetshoten mot organisationer idag?

De största hoten omfattar ransomware-attacker, riktade e-postbedrägerier såsom spear phishing, oavsiktligt informationsläckage genom generativ AI, samt DDoS-attacker som stör IT- och tjänstetillgänglighet och cyberspionage. Säkerhetsåtgärder kring dessa hot är kritiska för att skydda organisationens data och tjänster.

Hur kan vi effektivt utvärdera vår nuvarande cybersäkerhetsmognad?

En effektiv metod för att utvärdera er cybersäkerhetsmognad är genom att genomföra en analys baserad på etablerade ramverksmodeller, såsom CIS Critical Controls för generell cyberhygien. Dessa kontroller erbjuder en strukturerad uppsättning av bästa praxis och säkerhetsåtgärder som kan hjälpa organisationer att identifiera viktiga svagheter och prioritera åtgärder för att stärka sitt cyberförsvar. Genom att jämföra era nuvarande säkerhetsåtgärder med dessa rekommendationer kan ni få en klar bild av er mognadsnivå och en vägledning för fortsatta förbättringar.

Vilka är de viktigaste strategierna för cyberincidenthantering?

De viktigaste strategierna för effektiv cyberincidenthantering innefattar förmågan att snabbt upptäcka och korrekt identifiera cyberattacker, samt responsförmåga att agera genom att isolera och eliminera skadlig kod för fortsatt spridning, samt säkra intrångspunkter. En robust incidenthanteringsstrategi måste även innehålla en välutvecklad kommunikationsplan som specificerar hur och till vem information om incidenten ska kommuniceras, både internt och externt. Eftersom förmågan i praktiken kräver expertresurser 24/7/365 är det naturligt för de flesta verksamheter att outsourca sin SOC-funktion och delar av incidenthanteringen till tredje part.

Hur viktigt är medvetenhet om cybersäkerhet bland anställda, och hur kan vi förbättra det?

Medvetenhet om cybersäkerhet är kritisk för att effektivt förebygga incidenter. För att bygga och upprätthålla en hög nivå av medvetenhet, bör utbildningsprogram vara kontinuerliga och uppdateras regelbundet för att spegla de senaste hoten och bästa praxis. Det är viktigt att dessa program är engagerande och relevanta för de anställdas dagliga arbete, vilket inkluderar användning av simulerade phishing-tester och praktiska övningar.

Hur kan vi säkerställa säkerheten för våra molntjänster?

Som kund är man i de flesta molnmodeller alltid ansvarig för kontohantering med identitets och rättighetskonfigurationer. Säkerställ multi-faktor autentisering (MFA) för alla inloggningar. Implementera en robust backup-lösning, det ingår sällan som standard i SaaS-tjänster. Segmentera arbetsbelastningar i IaaS-miljöer för att förhindra lateral rörelse av hotaktörer som fått ett initialt ”fotfäste”. Inkludera molnet i cyberincidenthanteringen.

Frågor och svar för dig som är IT- och säkerhetstekniker:

Hur kan vi bäst skydda oss mot de senaste ransomware-attackerna?

Effektivt skydd mot ransomware kräver en holistisk strategi som börjar med regelbunden säkerhetskopiering av viktig data. Det är kritiskt att säkerställa att er backuplösning är härdad och skyddad, särskilt genom att använda multi-faktor autentisering (MFA) för all administrativ åtkomst. Det är viktigt att ha en säkerhetsuppdaterad och patchad Microsoftmiljö med starkt endpointskydd (EDR/XDR). NetNordic Solutions Advisors står redo att djupdyka i både funktionella och tekniska aspekter av skyddsstrategier mot ransomware och andra hot. Vi tar gärna teknikmöten för att bidra med insikter och diskutera hur vi kan anpassa skyddet till just era behov. Vi vet att trygghet skapas genom en kombination av hands-on erfarenhet, Proof-of-Concept (PoC) tester och anpassade funktionella strategier.

Effektivt skydd mot sofistikerade AI-baserade hot kräver en omfattande och integrerad strategi som kombinerar avancerad teknik med proaktiva säkerhetsåtgärder. Nyckeln till framgång ligger i förstärkt detektion och respons, där endpointskydd baserat på EDR (Endpoint Detection and Response) och XDR (Extended Detection and Response) spelar en central roll. Dessa system utnyttjar maskininlärning och beteendeanalys för att snabbt upptäcka och neutralisera hot, vilket är avgörande i kampen mot cyberattacker.
En annan kritisk aspekt är automationen och integrationen av olika IT-säkerhetslösningar. Isolerade punktlösningar är inte längre tillräckliga; de behöver samverka för att skapa ett sammanhängande försvar. Det innebär att segmentera arbetsbelastningar, även i molnmiljöer, för att isolera och skydda kritiska system och data effektivare.

För att komplettera dessa tekniska åtgärder är kontinuerlig säkerhetsövervakning 24/7/365 avgörande. Detta inkluderar inte bara övervakning av nätverkstrafik utan även av identiteter och konton för att upptäcka försök från angripare att eskalera privilegier eller utföra obehöriga åtgärder. Genom att integrera dessa element – avancerad detektion och respons, samverkan mellan säkerhetslösningar, noggrann segmentering och ständig övervakning – kan organisationer bygga ett robust försvar mot de senaste och mest sofistikerade cyberhoten.

Vilka är de bästa metoderna mot de nya sofistikerade AI-baserade hoten?

För att effektivt skydda mot sofistikerade AI-baserade hot kräver det en omfattande och integrerad säkerhetsstrategi som balanserar mellan tekniska lösningar och mänsklig medvetenhet. Grundpelaren i denna strategi är användningen av avancerad detektion och respons genom EDR (Endpoint Detection and Response) och XDR (Extended Detection and Response) system, som drar nytta av AI för att snabbt identifiera och neutralisera hot. Dessa system, förstärkta med maskininlärning och beteendeanalys, är avgörande för att bekämpa cyberattacker. Integration och automation av IT-säkerhetslösningar är kritiska för att skapa ett enhetligt försvar. Detta kräver en samordning av säkerhetstekniker som inte bara arbetar isolerat utan tillsammans för att stärka försvarsmekanismerna, med särskilt fokus på loggning och spårbarhet. Segmentering av kritiska arbetsbelastningar, särskilt i molnmiljöer, bidrar till att ytterligare skydda känsliga data och system genom att isolera dem från potentiella hot. En avgörande faktor för att komplettera dessa tekniska åtgärder är kontinuerlig säkerhetsövervakning 24/7/365, som inte bara fokuserar på nätverkstrafik utan också på identiteter och konton. Detta hjälper till att identifiera försök från angripare att eskalera privilegier eller utföra obehöriga handlingar. Implementeringen av en Privileged Access Management (PAM)-lösning och effektiv hantering av kontons livscykel är ytterligare steg mot ett robust Cyberförsvar. För att stärka säkerheten ytterligare, är det viktigt att höja medvetenheten bland alla medarbetare, med extra fokus på kritiska användare och roller. Utbildning och upplysning om de senaste hoten, samt hur man identifierar och rapporterar misstänkt verksamhet, är avgörande för att skapa en kultur av säkerhetsmedvetenhet i hela organisationen.

Tekniker och säkerhetsarkitekter som önskar vässa sina skyddsstrategier uppmanas att kontakta våra Solutions Advisors. Genom att använda erkända modeller som MITRE ATT&CK och Cyber Kill Chain, i relation till vad ni skall skydda, kan våra teknik- och säkerhetsexperter hjälpa till att skräddarsy strategier och lösningar. Vi älskar smart teknik och bygger och verifierar lösningar tillsammans med er.


Expertkonsulter och ledande säkerhetstjänster till ert förfogande

Vi är hem för några av Sveriges mest erfarna cybersäkerhetskonsulter! Vår passion är att inte bara leva och andas innovation och teknik, utan att också förstå hur man omsätter dessa innovationer i verkliga fördelar för er verksamhet. Vår målsättning är att hjälpa dig att optimera och förbättra ert cyberförsvar inifrån och ut.

Paketerade säkerhetstjänster från NetNordic

NetNordic Security Operations Center

Vår egna NetNordic SOC övervakar hela ditt nätverk och responderar på alla hot. Vi tillför säkerhet till ditt företag genom ett team av cybersäkerhetsproffs, säkerhetsövervakning och omfattande incidenthantering.

Strategiska partners

Contact by mail