HYBRID CLOUD INFRASTRUCTURE:

Hybrid Cloud för tillgänglighet, ekonomi och skalbarhet!

Den främsta fördelen med ett hybridmoln är smidighet. Behovet av att snabbt anpassa och ändra riktning är en kärnprincip i en digital verksamhet.

Optimera verksamheten med en hybrid molninfrastruktur

En hybrid molninfrastruktur har blivit en föredragen strategi för organisationer som strävar efter att maximera flexibilitet och effektivitet i sina verksamheter. Genom att kombinera fördelarna med både offentliga och privata moln möjliggör en hybrid lösning en skräddarsydd och skalbar IT-infrastruktur.


Fördelar: Hybrid Cloud Infrastructure

Hybrid Cloud Infrastructure hänvisar till en blandad dator-, lagrings- och tjänstemiljö som består av lokal infrastruktur, privata molntjänster och ett offentligt moln – som Amazon Web Services (AWS) eller Microsoft Azure – med orkestrering mellan de olika plattformarna. Att använda en kombination av offentliga moln, lokal datoranvändning och privata moln i ditt datacenter innebär att du har en hybrid molninfrastruktur.

Även om molntjänster kan leda till kostnadsbesparingar ligger deras huvudsakliga värde i att stödja en snabbrörlig digital affärstransformation. Varje teknikledningsorganisation har två agendor: IT-agendan och affärstransformationsagendan. Vanligtvis har IT-agendan varit fokuserad på att spara pengar. Emellertid är agendan för digital affärstransformation fokuserad på investeringar för att tjäna pengar.

Den främsta fördelen med ett hybridmoln är smidighet. Behovet av att snabbt anpassa och ändra riktning är en kärnprincip i en digital verksamhet. Ditt företag kanske vill (eller behöver) kombinera offentliga moln, privata moln och lokala resurser för att få den smidighet det behöver för en konkurrensfördel.

Är hybridmoln rätt för dig?

hybridblandning av molntjänster. Hybridmoln erbjuder fördelarna med både offentliga och privata moln och dra nytta av befintlig arkitektur i ett datacenter

Hybridmetoden tillåter applikationer och komponenter att samverka över gränser (till exempel moln kontra lokalt), mellan molninstanser och till och med mellan arkitekturer (till exempel traditionell kontra modern digital). Samma nivå av distribution och åtkomstflexibilitet behövs också för data. Oavsett om du hanterar arbetsbelastningar eller datauppsättningar, i den dynamiska digitala världen bör du planera för saker att flytta runt som svar på förändrade behov. Där applikationer eller data finns idag kanske inte är den bästa platsen för dem att bo över tid.

En hybrid molnarkitektur inkluderar dessa egenskaper:

  • Ditt lokala datacenter, privata och offentliga molnresurser och arbetsbelastningar kopplas samman under gemensam datahantering samtidigt som de förblir distinkta.
  • Du kan ansluta befintliga system som körs på traditionella arkitekturer som kör affärskritiska applikationer eller innehåller känslig data som kanske inte är lämpad för det offentliga molnet.

Hybridmolninfrastrukturer möjliggörs av en Data Fabric, som använder en mjukvarudefinierad metod för att tillhandahålla en gemensam uppsättning datatjänster över alla kombinationer av IT-resurser.


Q&A

Frågor och svar för dig som är IT-chef:

Vad innebär begreppet ”hybrid molninfrastruktur” och varför överväger företag att implementera det?

Hybrid molninfrastruktur kombinerar privata och offentliga molnlösningar samt lokala (on-premises) resurser. Det ger flexibilitet och skalbarhet, vilket är viktigt för företag som behöver hantera varierande arbetsbelastningar och krav på datalagring.

Vilka konkreta fördelar kan vårt företag dra nytta av genom att implementera en hybrid molninfrastruktur?

Hybrid molninfrastruktur möjliggör optimering av prestanda och kostnader genom att låta företag utnyttja de mest lämpliga molnlösningarna för olika arbetsbelastningar. Det ger också flexibilitet att skala upp eller ner beroende på företagets behov.

Vilka säkerhetsåtgärder bör vi vidta för att skydda data och system i en hybrid molninfrastruktur?

Säkerhet är avgörande. Implementera stark autentisering, kryptering och övervaka nätverkstrafik. Använd identitets- och åtkomsthantering för att kontrollera behörigheter. Regelbundna säkerhetsgranskningar och uppdateringar är också viktiga för att motverka potentiella hot.

Vilka åtgärder bör vidtas för att optimera prestanda och effektivitet i vår hybrid molninfrastruktur?

För att optimera prestanda bör ni överväga att distribuera arbetsbelastningar på rätt molnplattformar, använda caching-tekniker och implementera belastningsbalansering. Använd också molnövervakningsverktyg för att identifiera flaskhalsar och optimera resursanvändning.

Hur kan vi säkerställa smidig interoperabilitet och kommunikation mellan olika molnleverantörer och våra lokala system?

Använd standardiserade protokoll och API:er för att underlätta kommunikation mellan olika delar av infrastrukturen. Se till att era system är kompatibla och testa noggrant för att förhindra eventuella kompatibilitetsproblem.

Vilka kostnadsaspekter bör vi vara medvetna om och hur kan vi optimera kostnaderna med en hybrid molninfrastruktur?

Utvärdera noggrant kostnaderna för dataöverföring, lagring och användning av resurser på olika molnplattformar. Använd molnanalysverktyg för att övervaka och optimera resursanvändningen och minimera onödiga kostnader.

Hur kan vi säkerställa en framgångsrik och smidig övergång till hybrid molninfrastruktur utan störningar i vår dagliga verksamhet?

Skapa en tydlig migrationsstrategi, testa noggrant innan full implementering, och inkludera utbildning för personal. Kommunicera öppet med teamet för att minska osäkerhet och identifiera och åtgärda eventuella problem i tidigt skede.

Frågor och svar för dig som är IT-tekniker:

Vilka huvudsakliga skillnader bör jag vara medveten om när jag övergår från en traditionell infrastruktur till en hybrid molninfrastruktur?

En traditionell infrastruktur är ofta lokal och hanteras av organisationen själv, medan en hybrid molninfrastruktur kombinerar lokala resurser med offentliga och privata molnlösningar. Det kräver en mer decentraliserad hantering och användning av molntjänster.

Vilka nätverksaspekter bör jag överväga för att säkerställa en stabil och tillförlitlig anslutning mellan lokala och molnbaserade resurser?

Implementera redundanta nätverkslänkar och använd en pålitlig anslutningstjänst. Överväg användning av Virtual Private Networks (VPN) eller dedikerade linjer för att säkerställa säker och snabb kommunikation mellan lokala och molnbaserade enheter.

Vilka strategier och tekniker bör jag använda för att effektivt hantera lagring i en hybrid molninfrastruktur?

Implementera molnbaserad lagring för skalbarhet och flexibilitet. Använd också lokala lagringslösningar för känslig data och säkerhetskopiering. Utforska möjligheter för datadelning och synkronisering mellan lokala och molnbaserade lagringsenheter.

Vilka verktyg och tjänster rekommenderas för att övervaka och administrera en hybrid molninfrastruktur effektivt?

Använd molnövervakningsverktyg för att övervaka prestanda, identifiera flaskhalsar och optimera resursanvändningen. Integrera även säkerhetsverktyg för att upptäcka och åtgärda potentiella hot.

Vilka bästa praxis och strategier bör jag använda för att optimera arbetsbelastningar och resursanvändning i en hybrid molninfrastruktur?

Distribuera arbetsbelastningar över olika molnplattformar baserat på kraven. Använd automatisering och skalning för att justera resurserna efter behov. Implementera också belastningsbalansering för att fördela trafiken jämnt.

Vilka potentiella utmaningar bör jag vara medveten om och hur kan jag förbereda mig för en smidig migrering till hybrid molninfrastruktur?

Utmaningar kan inkludera dataintegration, säkerhet och kompatibilitetsproblem. Genomför en noggrann planering, utför tester noggrant och se till att personalen är utbildad för att hantera den nya miljön.

Vilka överväganden bör tas hänsyn till när det gäller överensstämmelse med regelverk och standarder i en hybrid molninfrastruktur?

Säkerställ att molntjänster och lokal infrastruktur uppfyller de nödvändiga regelverken och kraven. Implementera robusta säkerhetsåtgärder och övervakningssystem för att säkerställa efterlevnad.


Expertkonsulter och ledande Hybrid Cloudtjänster till ert förfogande

Vi är hem för några av Sveriges mest erfarna Hybrid Cloudkonsulter! Vår passion är att inte bara leva och andas innovation och teknik, utan att också förstå hur man omsätter dessa innovationer i verkliga fördelar för er verksamhet. Vår målsättning är att hjälpa dig att optimera och förbättra er cloudsäkerhet.

Paketerade Hybrid Cloudtjänster från NetNordic

SmartCloud Backup as a Service

NetNordic SmartCloud Backup aaS gör så att ni får en mer förutsägbar OpEx kostnadsmodell, kraftfull och förenklad backup för alla miljöer och hybrida moln för att skydda och göra mer med ert data.

Strategiska partners

Contact by mail