Contact by mail

Hur ”Chat Control 2.0” och CSAM-policys formar företagens ansvar

IT-Säkerhet

8 november 2023


Navigering i det komplexa landskapet av digital säkerhet: Hur ”Chat Control 2.0” och CSAM-policys formar företagens ansvar

När EU-parlamentet debatterar det omdiskuterade ”Chat Control 2.0”-förslaget, står integritetsfrågor och skyddet mot barnexploatering i centrum av diskussionen. Denna lagstiftning syftar till att bekämpa spridningen av material som visar sexuella övergrepp mot barn (CSAM) och föreslår att tjänsteleverantörer ska aktivt skanna meddelanden i mejl och chat för sådant innehåll. Även om målsättningen är att skydda barn från att bli exploaterade och förebygga spridningen av övergreppsmaterial, har initiativet stött på motstånd, där kritiker varnar för de potentiella riskerna för massövervakning och intrång i den personliga integriteten. Det rådande klimatet i EU-parlamentet pekar nu mot en mer fokuserad och målinriktad strategi för att identifiera och förhindra spridningen av CSAM, snarare än en allomfattande övervakning av alla digitala meddelanden.

För företag lyfter dessa omständigheter fram vikten av robusta interna säkerhetspolicys och systemstöd för att skydda sig mot den affärskritiska risk som CSAM utgör för verksamheten. En studie av NetClean påvisar att en icke försumbar mängd arbetsdatorer används för att ladda ner och konsumera CSAM, vilket inte bara utgör en risk för IT-säkerheten utan även för organisationens rykte och trovärdighet. Personer som hanterar detta material utgör en rättslig och säkerhetsmässig risk, och kan bli måltavlor för utpressning och andra brott. Dessutom är det inte ovanligt att CSAM följs av malware och andra säkerhetshot, vilket gör det till en prioriterad fråga på ledningsnivå. Att upptäcka och rapportera CSAM på arbetsplatsen borde vara en hygienfaktor och en självklar del av alla bolags säkerhetsprocess. 

NetClean, ett svenskt företag i framkant av att utveckla verktyg för att identifiera och förhindra insiderhot kopplade till CSAM, erbjuder en teknisk lösning som tjänar som ett tidigt varningssystem. Lösningen möjliggör för företag att upptäcka och förhindra spridningen av CSAM, och identifiera de risker som är kopplade till beteendet hos dessa riskprofiler, samtidigt som de upprätthåller användarnas integritet. Lösningen identifierar “bekräftat” specifika bilder och videor med otillåtet CSAM-material med agentteknologi på datorer. NetNordic kan erbjuda lösningen som tjänst och kan bistå med stöd i dess införande processmässigt.

I takt med att digitaliseringen fortsätter att tränga in i alla livets aspekter, kommer behovet av att balansera säkerhet med privatliv att bli alltmer pressande. För företag och organisationer blir det allt viktigare att inte bara följa lagar och förordningar utan också att mer proaktivt bidra till en säkrare digital miljö, samt garantera att både säkerhets- och hållbarhetspolicys och standarder verkligen efterlevs. Genom att använda avancerade verktyg som NetClean, kan företag skydda sitt företag, sin data, sina medarbetare och sitt varumärke samtidigt som man på ett konkret och dokumenterat sätt kan göra skillnad. Slutligen är det ett gemensamt ansvar mellan myndigheter, företag och individer att bidra till en mer säker och hållbar digital värld. Det är en utmaning som kräver kontinuerlig uppmärksamhet och dedikation för att säkerställa att rättigheter och säkerhet går hand i hand i vår alltmer uppkopplade värld.

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet