Contact by mail

Effektiv kommunikation av IT-säkerhetens värde

IT-Säkerhet

15 maj 2024


Effektiv kommunikation av IT-säkerhetens värde: En simulerad dialog med VD

I varje organisation är ledningens och VD:ns huvudansvar att styra verksamheten mot dess kärnmål och omedelbar nytta. Denna prioritering är nödvändig och förväntad. Som IT- och säkerhetsansvariga måste vi dock också bli skickligare på att illustrera hur cybersäkerhet direkt stöder dessa affärsmål genom att minimera risker och skydda kritiska tillgångar. Genom att framhäva IT-säkerhetens strategiska värde kan vi skapa en starkare förståelse och få ett större stöd från ledningen för de investeringar som krävs för att upprätthålla en säker och robust verksamhet. För att kommunicera effektivt måste vi ständigt förbättra våra färdigheter, precis som i alla andra områden. Här följer en simulerad dialog där många kanske känner igen sig. Hur gör vi samtalet relevant? Hur säkerställer vi att det sker på kontinuerlig basis?

Samtal mellan en säkerhetsansvarig och VD:

 • VD: ”Cybersäkerhet är viktigt, säkerställ att vår säkerhet är ’good enough’ för det vi gör.”
 • Svar: ”Genom att förstå vår riskaptit och vilka tillgångar som är mest skyddsvärda för vår verksamhet, kan vi fokusera våra resurser där. Vi följer branschens bästa praxis och riktlinjer för cybersäkerhet genom säkerhetsramverk som CIS Controls men behöver din och ledningens stöd i arbetet med riskaptit och riskacceptans.”
 • VD: ”Om vi inte kan mäta våra säkerhetsskydds effektivitet har jag svårt att bistå med ännu mer resurser eller pengar.”
 • Svar: ”För att säkerställa att vår säkerhet är effektiv och i linje med vår riskaptit bör vi kontinuerligt utöva GAP-analyser baserade på säkerhetsramverk som CIS Critical Security Controls. Detta hjälper oss att identifiera områden där vi behöver förbättra vår säkerhetspraxis och möjliggör bättre resursallokering.”
 • VD: ”Ställ säkerhetskraven på våra leverantörer istället för att du ska köpa fler produkter och tjänster.”
 • Svar: ”Att ställa säkerhetskrav på leverantörer är viktigt för att minska riskerna för externa hot samt säkerställa att de lever upp till våra säkerhetsstandarder. Ändå är det viktigt att komma ihåg att organisationen och du som VD står ansvarig för vår säkerhet i slutändan. Därför måste kraven och förväntningarna tydligt delegeras mot leverantörerna för att säkerställa deras efterlevnad och vår fortsatta trygghet.”
 • VD: ”Varför behöver vi en dygnet-runt-övervakning genom en SOC? Kan vi inte hantera det med den personal vi redan har och lite smart AI-teknik?”
 • Svar: ”Även om smart AI-teknik och befintlig personal kan hjälpa till att identifiera vissa säkerhetshot, ersätter de inte behovet av en SOC. En SOC erbjuder omfattande övervakning och snabba responsförmågor som är kritiska för att hantera intrång dygnet runt. AI kan förstärka men inte fullständigt ersätta de analytiska och beslutsfattande färdigheterna hos tränade cybersäkerhetsexperter som arbetar i en SOC.”

Ytterligare frågor och svar för att stärka argumentationen:

 • VD: Hur vet vi att våra investeringar i cybersäkerhet faktiskt minskar risken?
 • Svar: ”Genom att regelbundet genomföra riskanalyser och jämföra resultaten över tid kan vi se konkreta bevis på att våra säkerhetsåtgärder fungerar.”
 • VD: Finns det ekonomiska fördelar med att stärka vår cybersäkerhet?
 • Svar: ”Absolut. Förutom att undvika kostnaderna för ett dataintrång, som kan inkludera böter, juridiska kostnader och förlust av kundförtroende, kan stark cybersäkerhet vara en konkurrensfördel. Kunder och partners värderar allt högre företag som kan skydda deras data effektivt. Detta kan leda till nya affärsmöjligheter och en starkare marknadsposition.”
 • VD: Hur kan vi vara proaktiva istället för reaktiva när det gäller cybersäkerhet?
 • Svar: ”Genom att strategiskt investera i avancerade säkerhetsverktyg och tekniker som proaktivt förutser och förhindrar hot, kan vi effektivt skydda vår verksamhet innan någon skada sker. Detta inkluderar implementering av avancerade metoder för hotdetektion, beteendeanalys av nätverkstrafik, och regelbunden säkerhetsträning för våra anställda. Vidare, genom att samarbeta med specialiserade tjänsteleverantörer, som en SOC som opererar dygnet runt, säkerställer vi att vi har tillgång till de bästa resurserna även för de områden där vår egen expertis kan vara begränsad. Denna kombination av interna åtgärder och extern expertis, tillsammans med en fortsatt dialog mellan dig som VD och vårt säkerhetsteam, skapar en robust säkerhetsstrategi som minskar sannolikheten för incidenter betydligt och håller oss steget före potentiella hot.”
 • VD: Hur balanserar vi kostnader för cybersäkerhet mot andra prioriteringar?
 • Svar: ”Vi bör se på cybersäkerhet som en grundläggande del av vår affärsmodell. Genom att integrera säkerhetsöverväganden i alla aspekter av vår verksamhetsstrategi kan vi säkerställa att det inte ses som bara en kostnad utan som en vital investering i vår företagsframtid. Detta inkluderar att fastställa budgetar som är realistiska och proportionerliga mot de risker vi står inför.”

Avslutning: Det går inte att överdriva vikten av en öppen och kontinuerlig dialog om cybersäkerhet, där både VD och säkerhetsansvariga aktivt deltar. Genom att tydligt och effektivt kommunicera hur IT-säkerhet skyddar och gynnar organisationen, kan IT- och säkerhetspersonal få det stöd de behöver för att hålla verksamheten säker. Håll er fortsatt cyberfriska så ses vi nästa vecka.

Göran Walles
Cybersecurity CTO

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet