Contact by mail

Bryt organisatoriska silos för cybersäkerhetens skull

IT-Säkerhet

10 januari 2024


Så bryter vi organisatoriska silos för cybersäkerhetens skull – en nödvändig förändring för framtidens organisationer

I en värld där avstånden mellan våra digitala team växer, står vi inför en paradox. Våra specialiserade säkerhetsteam – nätverksteamet, Microsoft-gruppen, molngänget, applikationsteamet, utveckling/DevOp m.fl. – har format ett hav av isolerade öar. Denna isolering hotar inte bara vår gemensamma cybersäkerhet, utan även vår förmåga att agera effektivt i en snabbt föränderlig digital värld. När jag pratar i termer som ”vi och vår” gör jag det för att jag tror fenomenet är mer eller mindre sant i alla större organisationer och verksamheter.

Silos: En berättelse om separation

När jag ser tillbaka på vår resa genom den digitala världens utveckling, inser jag att problemet med silos alltid har funnits där, som en bister följeslagare till teknikens framsteg. Med varje steg framåt i digitaliseringen, med dess komplexitet och växande hotbild, har även siloproblematiken förvärrats. Varje gång säkerhetsincidenter uppdagades, blev det tydligt hur fragmenterad interna strukturer verkligen var. Det var inte längre frågan om isolerade händelser, utan en kontinuerlig ström av problem som belyste bristerna i vårt sätt att arbeta.

Riskerna med Ö-mentaliteten

Ställ dig själv frågan: vad händer när en säkerhetsrisk uppstår och informationen inte når rätt person i tid? Svaret är enkelt – katastrof. Silos förhindrar inte bara snabba svar på hot utan skapar också inkonsekventa säkerhetsstrategier som lämnar verksamheten sårbar.

Bryta ner silos: En kultur-, utbildnings- och ledarskapsfråga

För att ta itu med detta problem, måste vi fokusera på tre grundpelare: kultur, utbildning och ledarskap. Genom att kultivera en miljö där öppen kommunikation och samarbete är normen, kan vi börja förstå och respektera varandras roller och utmaningar.

Ledarskapets kritiska roll

Ledningens roll i denna förändring är avgörande. Det är de som måste sätta visionen för ett mer integrerat arbetssätt. De måste vara föregångare i att främja gemensamma mål och en delad förståelse över avdelningsgränserna.

Praktiska Steg för Förändring

För att omvandla vår organisation, måste vi vidta konkreta åtgärder:

  • Tvärfunktionella möten: Skapa regelbundna möten där team från olika områden kan mötas och utbyta idéer.
  • Gemensamma projekt: Initiera projekt som kräver samarbete mellan olika team, vilket främjar gemenskap och förståelse.
  • Dela resultat/KPI:er: Genom att dela nyckeltal och mål ser vi till att alla arbetar mot samma mål och förstår varandras bidrag.

Att tackla utmaningarna

Vi måste vara medvetna om att förändring inte är enkel. Det krävs tålamod, uthållighet och en vilja att anpassa sig till nya arbetsmetoder. Men med ett starkt engagemang från alla nivåer i organisationen, är detta en förändring vi kan och måste genomföra. Det är viktigt att poängtera att fenomenet med silos inte är unikt för teknik- och säkerhet. I själva verket är detta ett utmanande och vanligt förekommande scenario inom alla avdelningar och branscher. Oavsett om det gäller finans, HR, marknadsföring eller någon annan funktion, tenderar organisationer att utveckla dessa isolerade strukturer som kan hämma både intern samverkan och den övergripande framgången.

Sist men inte minst: Säkerhet som en del av verksamhetens DNA

I denna strävan efter förändring är det viktigaste att komma ihåg grundregeln: Säkerheten finns där för verksamhetens skull, *inte* tvärtom.

Det är därför helt naturligt och avgörande att säkerheten är integrerad i varje aspekt av verksamhetens DNA. Det innebär att säkerhet inte är en isolerad funktion, utan en genomgående tråd som löper genom alla verksamhetens delar och binder samman dem. Det är genom denna integrering av säkerhet i vårt DNA som vi kan skapa en verkligt sammanhängande och resilient organisation. En organisation där samarbete och gemensamma mål inte bara är ideal, utan en realitet som genomsyrar varje projekt, varje team och varje individuell insats. Det är dags för oss att bryta ner silos och bygga en framtid där säkerhet är en naturlig och oumbärlig del av hur vi arbetar, tänker och växer tillsammans.

Låter det högtflygande? Javisst, men det är lika sant för det…

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet