Contact by mail

Dataskyddsombud

Säkerställ att din organisation har en god dataskyddsnivå genom att anlita ett externt dataskyddsombud eller träna din egen  personal genom stöd av vår expertutbildning.

Dataskyddsombudet upprätthåller nivån på dataskydd 

Enligt de nya reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR) ställs krav på att alla myndigheter och offentliga organ, samt vissa privata företag skall utse ett dataskyddsombud (DSO) eller Data Protection Office (DPO) på engelska.  

Dataskyddsombudet är en person inom eller utom organisationen som ger råd till den personuppgiftsansvarige (företaget/organisationen) och dennes anställda beträffande behandling av personuppgifter. I rollen ingår även att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och övrig lagstiftning inom dataskyddsområdet. 

Vi utbildar ert dataskyddsombud för att stå rustade inför följande utmaningar:   

  • DPIA (konsekvensbedömning av dataskydd)  
  • Informationssäkerhetsdimensioner (tekniska, sociala och organisatoriska) 
  • Uppbyggnad av en dataskyddskultur – hur man skapar en permanent säkerhetspolicy  
  • Att agera korrekt vid incidenter  
  • Dataskyddsdimensionen i kontrakt  

Rollen kan utlokaliseras  

Beroende på organisationens storlek och verksamhet behöver dataskyddsombudet inte vara en heltidsresurs, ej heller anställd av verksamheten.  

Ett outsourcat dataskyddsombud kan vara en viktig resurs för ditt företag. Dataskyddsombudet kan konsultera organisationens ledning och ge nya perspektiv som stöd för beslutsfattande. Ledningen kan få stöd i sin verksamhetsplanering för att säkra att dataskyddsfrågorna korrekt implementeras på rätt nivå genom hela verksamheten. 

NetNordic har de senaste åren framgångsrikt hjälpt många företag att säkra deras efterlevnad av EU:s dataskyddsförordning. Vi kan också tillhandahålla ett sakkunnigt dataskyddsombud för att stödja ditt företag. 

NetNordic står redo med kontakter, resurser och processer inom dataskyddsområdet  

Vi har ett dataskyddsombud (DSO/DPO) till ert förfogande, vi står även till hands för att hjälpa er om ni besitter rollen själva men behöver uppdatering, stöd eller utbildning.