Contact by mail

Information till arbetssökande

Information om personuppgiftsbehandling till arbetssökande

Om du ansöker om en tjänst hos NetNordic kommer vi att behandla dina personuppgifter. Detta gör vi för att kunna bedöma om vi ska anställa dig och av arbetsrättsliga intressen (”Ändamålen”). De uppgifter vi behandlar för Ändamålen är de uppgifter och den dokumentation som finns i din ansökan och dina kontaktuppgifter, samt eventuella ytterligare uppgifter vi ber om (”Personuppgifterna”).
Dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna bedöma om vi ska erbjuda dig en tjänst samt hålla kontakt med dig. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register. Det bolag inom NetNordic-koncernen som erbjuder den tjänst du söker är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifterna. Detta bolag är:

  • NetNordic Sweden AB, org. nr. 556699-7309

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter som kan samlas in inkluderar, men är inte begränsade till: för- och efternamn, mailadress, mobilnummer, telefonnummer, adress, ort och postnummer, din jobbtitel inom din anställning.

Behandling av dina personuppgifter

Vi kommer att behandla Personuppgifterna till dess att den tjänst du sökt är tillsatt och kommer, om du inte erbjuds tjänsten, att radera Personuppgifterna 24 månader därefter. Detta gäller dock inte om vi är förpliktigade att fortsätta behandlingen. Att vi behåller Personuppgifterna under denna period kan bero på att vi anser att din ansökan är intressant och att vi skulle vilja kontakta dig avseende en eventuell framtida liknande tjänst. Det beror även på att vi ska kunna tillvarata våra intressen om du t.ex. skulle anse dig ha blivit diskriminerad. Om du lämnat in en öppen ansökan behåller vi även denna i 24 månader. I vissa fall, då Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för Ändamålen, upphör behandlingen tidigare. Då behandlingen upphör raderas Personuppgifterna. Vi behandlar aldrig Personuppgifterna annat än för Ändamålen.

Den huvudsakliga legala grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna vidta de åtgärder du begärt när du lämnat in din ansökan, dvs. att vi ska ta din ansökan i beaktande. Om vi behåller din ansökan för eventuella framtida liknande tjänster baseras vår behandling av Personuppgifterna för Ändamålen på vårt berättigade intresse att rekrytera de bästa kandidaterna. Även i annat fall baseras vår lagring av Personuppgifterna för Ändamålen efter att tjänsten tillsatts på vårt berättigade intresse, i sådana fall för att tillgodose våra rättsliga intressen vid en eventuell tvist.

Vi kan komma att dela Personuppgifterna inom NetNordic-koncernen och med tredje parter, i båda fallen för att uppnå Ändamålen (t.ex. för extern lagring eller assistans i rekryteringen). En sådan tredje part kan vara belägen i ett land utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45-46 i dataskyddsförordningen. Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här.

Frågor

För det fall du har några frågor avseende vår behandling av Personuppgifterna, bör dessa ställas till HR Manager, via hr@netnordic.se. Dessa kontaktuppgifter kan även användas om du önskar att utöva någon av dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (2016/679). Dessa rättigheter är inte absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar därför inte alltid i någon åtgärd.

Dina rättigheter i dataskyddsförordningen inkluderar:

• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.

• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen har du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

• Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen rätt att få Personuppgifterna raderade. Detta är den så kallade ”rätten att bli bortglömd”.

• Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen rätt att begränsa behandlingen som vi vidtar.

• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen har du rätt att få ut Personuppgifterna (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen har du rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar. Detta är en särskilt viktig rättighet enligt dataskyddsförordningen. Om du t.ex. inte vill att vi behandlar Personuppgifterna för framtida rekryteringar har du rätt att invända mot den behandlingen.

Du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som kan kontaktas via imy@imy.se eller 08-657 61 00.