Contact by mail

Security by Design – borde det inte vara en självklarhet?

IT-Säkerhet

3 januari 2024


Tänk om vi började varje nytt projekt, varje utvecklingsfas, med en grundläggande fråga: ”Har vi tänkt på säkerheten?” I takt med att digitala risker blir allt mer komplexa, framstår konceptet Security by Design inte bara som en teknisk nödvändighet, utan som en självklarhet. Det är en filosofi där säkerhet inte är ett efterhängt tillägg, utan en integrerad del av varje steg i skapandet och leveransen av IT-tjänster och produkter.

Security by Design i praktiken:

Låt oss föreställa oss hur detta tar form i den verkliga världen. Det börjar med att skapa ett ansvarskänsla för cybersäkerhetsrisker på alla nivåer inom organisationen. Det handlar inte bara om att peka ut en säkerhetschef eller IT-teamet, utan om att alla, från produktchefer till utvecklare, är medvetna om och engagerade i säkerhetsfrågor. Denna kultur av säkerhetsmedvetenhet genomsyrar hela organisationen.

När vi ser på de produkter och tjänster vi utvecklar eller använder, blir valet av säkra teknologiprodukter och en grundlig granskning av tredjepartsprodukter avgörande. Vi frågar oss, ”Är de verktyg och plattformar vi använder designade med säkerhet i åtanke?” Ett annat viktigt steg är att anta ett riskdrivet tillvägagångssätt. Det innebär att vi kontinuerligt utvärderar och anpassar våra säkerhetsstrategier för att möta nya hot och förändrade omständigheter. Vi bygger in säkerhetsdetektering och responsfunktioner, förbereder oss för det oundvikliga – att säkerhetshot och incidenter kommer att inträffa – och ser till att vi kan svara snabbt och effektivt.

Designen av flexibla arkitekturer gör att våra system kan anpassa sig och integrera nya säkerhetskontroller när hotbilden förändras. Detta är särskilt viktigt i en värld där teknologi och hot utvecklas i en rasande takt. En annan nyckelaspekt är att minimera attackytan genom att bara använda de funktioner och komponenter som är absolut nödvändiga och att implementera flerskiktiga försvar för att skydda våra system även om en säkerhetsåtgärd misslyckas.

Slutligen innefattar Security by Design också en kontinuerlig kontroll och utvärdering av säkerhetens effektivitet, vilket är grundläggande för att hålla våra system säkra över tid. Det är viktigt att varje organisation reflekterar över vad Security by Design betyder för dem. För företag som outsourcar IT-tjänster är det avgörande att inte bara förlita sig på att dessa principer efterlevs av deras leverantörer, utan också att kräva att de kan berätta hur de har infört Security by Design i sina processer och lösningar. Det innebär att begära och förstå detaljerna i hur säkerhet integreras från grunden i deras produkter och tjänster, vilket skapar en starkare och mer transparent säkerhetskultur.

I en tid där säkerhetsrisker ständigt utvecklas, borde en proaktiv och integrerad säkerhetsansats vara en självklarhet. Genom att omfamna Security by Design, investerar vi inte bara i säkerhet, utan också i framtiden och resiliensen för våra verksamheter. Tänk vad fantastiskt det skulle vara om vi kunde börja artikulera vad ”Security by Design” innebär för oss i vårt eget arbete, eller som kravställare, och visa det för samverkanspartners, cybersäkerhetskonsulter och leverantörer. Att göra Security by Design till en ständigt levande del av vårt arbete är inte bara en teknisk utmaning, utan även en möjlighet att forma en säkrare och mer ansvarsfull digital framtid. Låt oss ta det första steget idag, tillsammans. God fortsättning på Cyberåret 2024.

Göran Walles
Cyber CTO, NetNordic

För er som vill få mer förståelse runt konceptet rekommenderas denna guide.

 

Senaste innehållet - IT-Säkerhet